Najčastejšie kladené otázky

Doklady potrebné k založeniu zmluvy

Na založenie zmluvy o pripojení káblovej televízie TFM je potrebné predložiť občiansky

preukaz, prípadne výpis z OR alebo ŽR.

V prípade, že žiadateľ o pripojenie nie je vlastníkom nehnuteľnosti v ktorej má byť pripojenie

zrealizované, je potrebné spolu s občianskym preukazom predložiť aj súhlas vlastníka

nehnuteľnosti o pripojení káblovej televízie TFM.

Aký je môj variabilný symbol?

Každému zákazníkovi je pridelený variabilný symbol, ktorým je číslo zmluvy o využívaní

služieb káblovej televízie.

Kedy je splatnosť platobných frekvencií?

Splatnosť faktúr je vždy do 15. Dňa daného kalendárneho mesiaca. V prípade iných ako

mesačných platieb sú splatnosti nasledovné:

Štvrťrok 15. január 15. Apríl, 15. Júl, 15. Október

Polrok 15. Január, 15 júl

Rok 15. Január

Kedy môžem zmeniť frekvenciu platby

Frekvenciu platby je možné zmeniť mesiac pred splatnosťou vašej nasledujúcej platby.

Aká je výpovedná lehota zmluvy po viazanosti?

Výpoveď sa podáva vždy ku koncu kalendárneho štvrťroka. Napr. výpoveď podaná 14.1.2014

znamená, že zmluva bude ukončená k 31.3.2014.